بایگانی برچسب ها: بوم میشان

بوم میشان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بوم میشان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بوم میشان در پایان پادشاهی اردشیر ساسانی از زبان خود او گوید که وی شش شهر یا شارستان ساخته است که محل پنجمین و ششمین آنها را چنین برمی شمرد […]