بایگانی برچسب ها: بوستان سعدی

نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

عنوان: نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ نامه فرهنگستان، دورۀ یازده، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله، پس از بیان تعریفی تکمیلی از دانش معانی، بیت معروف «میازار موری که دانه کش است / که […]