بایگانی برچسب ها: بوالفضل که بود

شخصیت های شاهنامه – بوالفضل

گرانمایه بوالفضل دستور اوی – که اندر سخن بود گنجور اوی نام : ابولفضل محمد بن عبیدالله بلعمی توضیحات شخصیت : بوالفَضل در بیان شاهنامه اشاره دارد به نام ابوالفضل محمّد بن عبیدالله بلعمی، دستور خردمند و پُرهنر ِنصر بن احمد سامانی که مردی ادیب و فرزانه بود. بر مبنای روایت شاهنامه، بوالفضل به فرمان […]