بایگانی برچسب ها: بهمن اردوان

آذر رام خراد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذر رام خُرّاد، رام خَرّاد نام فعلی مکان جغرافیایی: آتشکده خَرّاد بُرزین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: رام خَرّاد شرح مکان جغرافیایی: آتشکده ای بوده است در نزدیکی محل نبرد اردشیر بابکان با بهمن اردوان اشکانی که باید همان آتشکدۀ خَرّاد بُرزین در کاریان فارس باشد. دل […]