بایگانی برچسب ها: بهرام اول

نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی

عنوان: نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی نویسندگان: دکتر اکبر نحوی / رضا غفوری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی دکتری گرایش ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده […]