بایگانی برچسب ها: بهبهان

اران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَران نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ارگان کنار شهر بهبهان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: آرج / آرجان شرح مکان جغرافیایی: اران/ اَرج/ آَرجان بنا بر دو بیت زیر نام پیشین شهر حلوان است. شاید هم ارجان است که ساخت آن را به قباد ساسانی […]