بایگانی برچسب ها: بنداگشسب شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بنداگشسب

به پشت سپه بود بنداگشسپ – کجا دم شیران گرفتی ز اسپ نام : بنداگشسپ منصب بنداگشسپ : رایزن و مشاور هرمز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان توضیحات شخصیت : بَنداگُشَسپ، در شاهنامه نام رایزن یا مشاور ِهرمز، پادشاه ایران است. افزون بر این، در شاهنامه بدین نکته […]