بایگانی برچسب ها: بستور به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – بستور

پس آزاده بستور پور زریر – به پیش افگند اسپ چون نره شیر نام : بستور نام بستور به پهلوی : بست ونیری دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بستور : زریر نیای بستور : […]