بایگانی برچسب ها: برهمنان

شهر برهمن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر برهمن نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شهر برهمن در داستان اسکندر ذیل «گفتار اندر رفتن سکندر به شهر برهمنان آمده است وزان جایگه لشکر اندر کشید      دمان تا به شهر برهمن رسید اگر از جنبه های […]