بایگانی برچسب ها: برمایه

شخصیت های شاهنامه – برمایه (گاو دایه فریدون)

یکی گاو برمایه خواهد بدن – جهانجوی را دایه خواهد بدن نام : برمایه نحوه مرگ برمایه : توسط کارگزاران ضحاک دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ویژگی‌های برمایه : دایه فریدون و موهای بدنش هر کدام یک رنگ بود توضیحات شخصیت : که برخی آن را با ضمّهٔ نخست […]

شخصیت های شاهنامه – برمایه

کیانوش و پرمایه بر دست شاه – چو کهتر برادر ورا نیکخواه نام : برمایه یا پرمایه ، برمایون دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به طهمورث ملیت : ایرانی وابستگان : پدر برمایه : آبتین مادر برمایه : فرانک برادران برمایه : فریدون و […]