بایگانی برچسب ها: برطاس

برطاس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُرطاس نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار رود ولگا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بُرطاس: این نام دو بار در شاهنامه آمده است، یک بار در پادشاهی خسروپرویز، بار دیگر هم در پادشاهی شیرویه. در داستان خسروپرویز می خوانیم: زدینار گنجش کرانه نبود […]