بایگانی برچسب ها: برخوزستان

برخورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برخورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  سروستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برخورستان نام یکی از شهرهای روم بوده است که شاپور ذوالاکتاف هنگام سفر پنهانی به آن کشور شناسایی و در آن شهر زندانی شد اما از همان جا به ایران گریخت. نام […]