بایگانی برچسب ها: براهیم

حرم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حرم نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت الحرام نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حرم غرض خانه خدا و بیت الحرام است که در دو سه بیت از داستان اسکندر ذیل گفتار اندر رفتن اسکندر به خانه کعبه از آن نام برده شده است: سکندر […]