بایگانی برچسب ها: بحر احمر

دریای قلزم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای قُلزُم نام فعلی مکان جغرافیایی:  دریای سخر یا بحر احمر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دریای مصر شرح مکان جغرافیایی: از این دریا تنها دو بار در شاهنامه نام برده شده و در هر دو مورد ظاهرا نه دریایی خاص بلکه دریایی بزرگ مد نظر بوده […]