بایگانی برچسب ها: بازتاب

بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد

عنوان: بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد نویسنده: دکتر هوشنگ محمدی افشار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه ایرانشهر تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال نهم، شمارۀ هفدهم، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامۀ فردوسی به عنوان زاینده ترین سرچشمۀ مضامین حماسی- پهلوانی، […]