بایگانی برچسب ها: بادان یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – بادان

چو بادان پیروز و چون شیر زیل – که با داد بودند و با زور پیل نام : بادان یا بادان پیروز منصب بادان : مرزدار ایران در زمان خسروپرویز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بادان : پیروز توضیحات شخصیت : بادان یا باذان، […]