بایگانی برچسب ها: بابک شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بابک (وزیر انوشیروان)

ورا موبدی بود بابک بنام – هشیوار و دانادل و شادکام نام : بابک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان توضیحات شخصیت : بابک موبدی خردمند بود که توسط انوشیروان برای کار لشگر انتخاب شد او روز اول کلیه سپاهیان را فراخوان میدهد که برای حضور در بارگاه انوشیروان آماده شوند […]

شخصیت های شاهنامه – بابک

به اصطخر بد بابک از دست اوی – که تنین خروشان بد از شست اوی نام : بابک نام بابک به فارسی میانه :  Pāpak, Pābag معنای نام بابک : بابک معرب نام ایرانی پاپک است و به معنی «پدر» است امیل بنونیست نشان داد که نام پاپک در آثار پهلوی و ارمنی، دیده شده است منصب […]