بایگانی برچسب ها: ایتاز

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  تاتار، ایتاز، اتباش، انتاج، الیاس شرح مکان جغرافیایی: ایتاش از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسب به این صورت یاد شده است که این گر بماند زمانی چنین               […]