بایگانی برچسب ها: اژدها

پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها

عنوان: پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها نویسنده: رضا غفوری / محمدرضا امینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال […]

نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار

عنوان: نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار نویسنده: دکتر محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع:  مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهاردهم، شمارۀ بیست و هشتم، پائیز و […]