بایگانی برچسب ها: اژدهاکشی

تحلیل ساختار همبسته داستان های سیاوش، کیخسرو و فرود

عنوان: تحلیل ساختار همبسته داستان های سیاوش، کیخسرو و فرود نویسند‌گان: تیمور مالمیر / فردین حسین پناهی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۷ هجری شمسی منبع: نشریۀ متن شناسی ادبی (علمی-پژوهشی)دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، […]