بایگانی برچسب ها: اَشکش یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – اشکش

سوی میسره اشکش تیز چنگ – که دریای خون راند هنگام جنگ نام : اَشکش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب های اشکش : تیز چنگ ویژگی‌های اشکش : از هفت پهلوانان ایران، فرمانده قوم کوچ و بلوچ ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : پلنگ […]