بایگانی برچسب ها: اهورا و اهریمن

تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش

عنوان: تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: جستارهای ادبی مجله علمی-پژوهشی، شمارۀ صدو هشتاد و هشت، […]