بایگانی برچسب ها: اهواز

زرنوش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زرنوش نام فعلی مکان جغرافیایی :  در استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زرنوش دارای داراب در آغاز پادشاهی خود شارستانی به این نام در ولایت اهواز بنا کرده است یکی شارستان کرد زرنوش نام              به اهواز و گشتند از او شادکام […]

حلوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلوان نام فعلی مکان جغرافیایی : در مسیر سرپل ذهاب به قصر شیرین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلوان (نیز اران) در شاهنامه یک بار گفته شده که نام آغازین حلوان همان اران و ساخته قباد ساسانی بوده است از اهواز تا پارس یک […]

بوم میشان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بوم میشان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بوم میشان در پایان پادشاهی اردشیر ساسانی از زبان خود او گوید که وی شش شهر یا شارستان ساخته است که محل پنجمین و ششمین آنها را چنین برمی شمرد […]

اورمزد اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اورمزد اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  اهواز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اورمزد اردشیر به دعوی اردشیر ساسانی یکی از شش شهر یا شارستانی که وی در طول پادشاهی چهل ساله اش در ایران زمین ساخته شارستان اورمزد اردشیر در ولایت خوزیان خوزستان […]

خوزیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوزیان نام فعلی مکان جغرافیایی:  خوزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوزیان یعنی سرزمین قوم خوز، که صورت آغازین و اصیل اهواز (جمع ھوز = خوز) بوده است، با این همه در شاهنامه هم از اهواز سخن به میان آمده است و هم از […]