بایگانی برچسب ها: انوشیروان

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر باستانی دورا – اروپوس، که تقریبا در محلب شهر المیادین کنونی عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم: به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم (درحدود شام، سوریه کنونی) بوده که گنج های […]

سورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   بخشی از عراق کنونی میان دو رود دجله و فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سورستان: همان آسورستان است که پایتخت ساسانی بود. شامل نیمی از عراق امروزی که تازیان آن را سواد می نامیدند و در منابع […]

سندلی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سندلی نام فعلی مکان جغرافیایی :   مرکز حکومتی در شرق هند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سندلی: در زمان انوشیروان مرکز حکومت یکی از شاهان هند به نام جمهور بود که قلمروش از کشمیر تا مرز چین را در بر می گرفت و همسر […]