بایگانی برچسب ها: انتظار آفرینی

واژه گزینی فردوسی و نقش آن در انتظارآفرینی و گوش سپاری به شاهنامه خوانی

عنوان: واژه گزینی فردوسی و نقش آن در انتظارآفرینی و گوش سپاری به شاهنامه خوانی نویسند‌ه: فریده وجدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه زنجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال بیست و دوم، شماره هفتادو هفت، پائیز و زمستان ۱۳۹۳ چکیده مقاله: بازگوکردن یا خواندنِ داستان، قصه، […]