بایگانی برچسب ها: اشعار اردوان اشکانی در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اردوان اشکانی

ورا خواندند اردوان بزرگ – که از میش بگسست چنگال گرگ نام : اردوان نام اردوان به زبان پهلوی : ارتبان، ارته پان محل مرگ اردوان : در اصطخر در نبرد با اردشیر بابکان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان تبار اردوان : تبار پدری به گشتاسپ می رشد […]