بایگانی برچسب ها: اسیران رومی

خرم آباد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرم آباد نام فعلی مکان جغرافیایی : خرم آباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرم آباد شهری بود که شاپور ذوالاکتاف در ولایت خوزیان برای اسیران رومی و نیز کسانی که دستشان قطع شده بود ساخت. وی در آغاز هر سال نو به ایشان […]

پل شوشتر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پل شوشتر نام فعلی مکان جغرافیایی :  پل شوشتر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر شرح مکان جغرافیایی: پل شوشتر این پل به امر شاپور اول ساسانی توسط اسیران رومی که وی در آغاز پادشاهی خود از روم به ایران آورده بود بر روی رود کارون […]