بایگانی برچسب ها: اسطورۀ آتش

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی)

عنوان: تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد […]

تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش

عنوان: تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: جستارهای ادبی مجله علمی-پژوهشی، شمارۀ صدو هشتاد و هشت، […]