بایگانی برچسب ها: اسطوره

نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – فریدون و پسرانش مدت زمان فایل صوتی : سی و نه دقیقه توضیحات :«سلم» و «تور» و «ایرج» سه پسر فریدون‌اند. سلم، برادر مهتر؛ تور، برادر میانی و ایرج، برادر کهتر است. نام مادر سه پسر را تنها فردوسی و به پیروی از او، مجمل‌التواریخ یاد می‌کند. […]

نمایش صوتی شاهنامه – خورشید فرو می‌رود

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – خورشید فرو می‌رود مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و چهل و چهار دقیقه توضیحات : «زال» پدر «رستم دستان» چشم به راه آمدن فرزندی است. همسر او کنیزکی بود که در نبرد به اسارت و بعد به همسری‌اش درآمده و اکنون باردار است؛ او هنگام […]

حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه

عنوان: حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه نویسنده: دکتر امید همدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ نقد ادبی، سال دوم، شمارۀ هفت، پائیز ۱۳۸۸ چکیده مقاله: هدف از این مقاله نشان دادن نگاه تأویلی سهروردی است به […]

کاوه،آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده

عنوان: کاوه،آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده نویسندگان: دکتر سید کاظم موسوی / اشرف خسروی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ اول، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: ذهن آدمی از […]

اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه

عنوان: اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه نویسندگان: فرزاد قائمی / محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی داشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارۀ چهل و دو، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: اسب؛ برای […]

مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس

عنوان: مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس نویسنده: سهراب ابراهیمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۱، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: این پژوهش با عنوان «مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس» به […]

سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه

عنوان: سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه نویسندگان: فیروز فاضلی / ابراهیم کنعانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: نشریۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی، سال چهارم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده […]

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

عنوان: رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی نویسنده: دکتر بهروز اتونی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادب پژوهی، شمارۀ دوازهم، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: هر داستانی از شاهنامه را، آن زمان که پوسته […]

شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

عنوان: شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی نویسنده: دکتر سید جعفر حمیدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ آیین پارسی، شمارۀ هشتاد و چهار، فروردین ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله یک بررسی از داستان کاوه و ضحاک در شاهنامه نموده است […]

پادافراه در شاهنامه

عنوان: پادافراه در شاهنامه نویسندگان: احمد امین / مهدی افراسیابی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، سال پنجم، شمارۀ هجده و نوزده، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ چکیده […]

ساختار فنی شاهنامه

عنوان: ساختار فنی شاهنامه نویسنده: دکتر تیمور مالمیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، شمارۀ شانزده، سال ۱۳۸۷ چکیده مقاله: فردوسی با هنر عظمی خود توانسته است شاهنامه را در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم و منسجم […]

بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

عنوان: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه نویسندگان: محمود بشیری / علی چراغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: دوفصلنامۀ تخصصی علوم ادبی،سال سوم، شمارۀ شش، بهارو تابستان ۱۳۹۰ چکیده […]

دگردیسی ایندرا به رستم

عنوان: دگردیسی ایندرا به رستم نویسندگان: دکتر محمدرضا نصر اصفهانی / علی صادقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال هشتم، شمارۀ ۲۸، پائیز ۱۳۹۱ چکیده مقاله: شخصیت […]

بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا

عنوان: بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا نویسند‌ه: نیما ادهم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال نهم، شمارۀ سی و دوم، پائیز ۹۲ چکیده مقاله: دو ملت ایران […]

بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامۀ فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی

عنوان: بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامۀ فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی نویسند‌ه: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال نهم، شمارۀ سی و یکم، تابستان ۹۲ […]

نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه پژوهی

عنوان: نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه پژوهی نویسند‌ه: محمد فولادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پائیز ۱۳۹۲، صفحۀ ۱۹-۲۵ […]

تحلیل میتوس های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

عنوان: تحلیل میتوس های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه نویسند‌گان: مصطفی ملک پایین / علی اکبر سام خانبانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، […]

جایگاه درفش کاویانی در شاهنامه فردوسی

عنوان:  جایگاه درفش کاویانی در شاهنامه فردوسی نویسنده: محمود رضایی دشت‌ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ ۵۵، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: درفش کاویانی همواره در کشاکش جنگهای ایران و انیران، جایگاه بسیار حیاتی و والایی داشت. اهمیّت […]

رستم، شخصیتی اسطوره ای یا حماسی؟

عنوان: رستم، شخصیتی اسطوره ای یا حماسی؟ نویسند‌ه: سعید شهروئی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادب پژوهی شمارۀ سی و سوم، پائیز ۱۳۹۴، صفحات ۱۴-۱۶۱ چکیده مقاله: آدرباره جهان پهلوان شاهنامه، رستم، پژوهش های بسیاری انجام گرفته است. برخی او […]

تحلیل ساختار اسطوره ی «باد» در شاهنامه

عنوان: تحلیل ساختار اسطوره ی «باد» در شاهنامه نویسندگان: عبدالله واثق عباسی / محمد امیر مشهدی / رویا رضایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی / دانشیار زبان و ادبیات فارسی / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: خرداد ۱۳۹۴ منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ سوم، […]

نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار

عنوان: نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار نویسنده: دکتر محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع:  مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهاردهم، شمارۀ بیست و هشتم، پائیز و […]

ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه

عنوان: ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه نویسندگان: دکتر محمود صادق زاده / محمدرضا حسینی مقدم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات […]

مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسی- اساطیری جهان

عنوان: مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسی- اساطیری جهان نویسند‌ه: مهدی رضایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: نشریه زبان و ادب فارسی سال ۶۹، پائیز و زمستان ۹۵ چکیده مقاله: سفرهای اساطیری جهان قالب و ساختار مشخصی دارد که آن […]

عدد سه و تقابل سه گانه های نمادینِ اسطوره ضحّاک در شاهنامه

عنوان: عدد سه و تقابل سه گانه های نمادینِ اسطوره ضحّاک در شاهنامه نویسند‌گان: دکتر محمود مدبّری / زکیّه تیموری رابر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: […]

بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار»

عنوان : بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار» نویسند‌گان : مریم امینی پور /  دکتر احمد ابومحبوب سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/ استادیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تاریخ نگارش : تابستان […]