بایگانی برچسب ها: اسطوره اژدهاکشی

بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک

عنوان: بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک نویسندگان: فاطمه جهان‌پور / لیلا حق‌پرست سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، […]

اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه

عنوان: اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه نویسندگان: تیمور مالمیر / فردین حسین‌پناهی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان / دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال چهارم، شمارۀ چهارم، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: […]