بایگانی برچسب ها: اساطیر ایران

بررسی تحلیلی گونه های پیمان و سوگند در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی تحلیلی گونه های پیمان و سوگند در شاهنامه فردوسی نویسندگان: دکتر سعید حسام پور / ناهید دهقانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال […]

رستم و هیرمند

عنوان: رستم و هیرمند نویسنده: دکتر علیرضا مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ منبع: زبان و ادب فارسی، نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال پنجاه و سه، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: با بررسی منابع اساطیری و حماسی مربوط به رستم چنان برمی‌آید […]

زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

عنوان: زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران نویسنده: دکتر علیرضا مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادو چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: در بررسی اساطیر اقوام و ملل مختلف می توان به یک عده اساطیر پایه […]

تحلیل اسطورۀ کیومرث در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی

عنوان: تحلیل اسطورۀ کیومرث در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی نویسنده: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو شش، بهار ۱۳۹۱ چکیده مقاله: کیومرث، یکی از شخصیت […]