بایگانی برچسب ها: اساطیر ایرانی

رستم اژدهاکش و درفش اژدها پیکر

عنوان: رستم اژدهاکش و درفش اژدها پیکر نویسنده: محمود رضایی دشت‌ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهوراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ پزوهشهای ادبی، سال ششم، شمارۀ بییست و چهار، تابستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: اژدهاکشی از جمله مواردی است که تنی چند از پهلوانان نامی […]