بایگانی برچسب ها: ارنواز در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – ارنواز

ز پوشیده رویان یکی شهرناز – دگر پاکدامن به نام ارنواز نام : ارنواز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به طهمورث می رسد ملیت ارنواز : ایرانی وابستگان : پدر ارنواز : جمشید همسران ارنواز : ضحاک ، فریدون خواهر ارنواز : شهرناز […]