بایگانی برچسب ها: ارمنستان

ارمینیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرمینیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرمینیه غرض سکونتگاه ارمنیان است که تنها بخشی از آن حدود یک سومش اکنون کشور ارمنستان را تشکیل میدهد نام آرمینیه اولین بار در پادشاهی نوشین روان آمده است آنجا که گوید […]

ارمینیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرمینیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اَرمینیه: غرض سکونتگاه ارمنیان است، که همان سرزمین ارمنستان کهن که از سرچشمه های رود فرات در مرکز ترکیه کنونی تا حدود دریاچۀ ارومیه را در بر میگرفت و مهمترین گذرگاه […]