بایگانی برچسب ها: اردوان اشکانی

خره اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خره اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر فیروزآباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خره اردشیر نام یکی از شش شهرستان یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی ساخته و در زمان عضدالدوله دیلمی مرکز آن به شهر گور و سپس به فیروزآباد تغییر نام […]

خراد برزین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُراد برَزین نام فعلی مکان جغرافیایی : کاریان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خراد شرح مکان جغرافیایی: غرض از خراد و خراد برزین در دو بیت زیر ظاهراً همان آذر رام خراد و آذر خورنبغ یا فرنبغ در کاریان فارس است که یکی از آتشکده های […]

ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ری نام فعلی مکان جغرافیایی :   ری در جنوب تهران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ری: ری شهری بسیار کهن در جنوب تهران که از عهد باستان بر برطاه ارتباطی شرق به غرب ایران قرار داشته و از اهمین خاصی برخوردار بوده است. دی […]

شخصیت های شاهنامه – اردوان اشکانی

ورا خواندند اردوان بزرگ – که از میش بگسست چنگال گرگ نام : اردوان نام اردوان به زبان پهلوی : ارتبان، ارته پان محل مرگ اردوان : در اصطخر در نبرد با اردشیر بابکان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان تبار اردوان : تبار پدری به گشتاسپ می رشد […]