بایگانی برچسب ها: اردوان اشکانی

ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ری نام فعلی مکان جغرافیایی :   ری در جنوب تهران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ری: ری شهری بسیار کهن در جنوب تهران که از عهد باستان بر برطاه ارتباطی شرق به غرب ایران قرار داشته و از اهمین خاصی برخوردار بوده است. دی […]

شخصیت های شاهنامه – اردوان اشکانی

ورا خواندند اردوان بزرگ – که از میش بگسست چنگال گرگ نام : اردوان نام اردوان به زبان پهلوی : ارتبان، ارته پان محل مرگ اردوان : در اصطخر در نبرد با اردشیر بابکان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان تبار اردوان : تبار پدری به گشتاسپ می رشد […]