بایگانی برچسب ها: اردشیر شیروی

بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه)

عنوان: بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) نویسندگان: قاطمه ماه‌وان /  محمد جعفر یاحقی / قرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ […]

شخصیت های شاهنامه – اردشیر شیروی

چو بنشست بر تخت شاه اردشیر – از ایران برفتند برنا و پیر نام : اردشیر محل مرگ : تیسفون بدست پیروز خسرو دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد ویژگی‌های اردشیر : رسیدن به پادشاهی در هفت سالگی ملیت : ایرانی وابستگان : پدر اردشیر : شیرویه […]

پادشاهی اردشیر شیروی – بخش ۲

پس آگاهی به نزد گر از که زو بود خسرو بگرم و گداز فرستاد گوینده‌ای راز روم که در خاک شد تاج شیروی شوم که جانش به دوزخ گرفتار باد سر دخمهٔ او نگون سار باد که دانست هرگز که سرو بلند به باغ از گیا یافت خواهد گزند چو خسرو که چشم و دل […]

پادشاهی اردشیر شیروی – بخش ۱

چو بنشست بر تخت شاه اردشیر از ایران برفتند برنا و پیر بسی نامداران گشته کهن بدان تا چگونه سرآید سخن زبان برگشاد اردشیر جوان چنین گفت کای کار دیده گوان هر آنکس که برگاه شاهی نشست گشاده زبان باد و یزدان پرست بر آیین شاهان پیشین رویم همان از پس فره و دین رویم […]