بایگانی برچسب ها: ارتباط تقابلی

نقش ارتباطات انسانی در شکل گیری تراژدی ایرج

عنوان: نقش ارتباطات انسانی در شکل گیری تراژدی ایرج نویسندگان: مریم صادقی گیوی / منصوره قنبرآبادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات فرهنگ-ارتبطات(نامه پژوهش فرهنگی سابق) سال یزدهم، پائیز ۱۳۹۱، شمارۀ […]