بایگانی برچسب ها: ارتباطات حکمرانان

ارتباط حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی

عنوان: ارتباط حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی نویسندگان: سید محمد دادگران / مریم صادقی / خدیجه ططری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / کارشناس ارشد علوم ارتباطات […]