بایگانی برچسب ها: ادبیات عربی

شاهنامه در جهان عرب

عنوان: شاهنامه در جهان عرب نویسندگان: قاسم مختاری / محمود شهبازی / مژگان نصیری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک / استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک / کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی «پژوهش زبان […]