بایگانی برچسب ها: ادبیات تعلیمی

بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه

عنوان:بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه نویسندگان: عصمت خوئینی / سجاد رحمتیان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی تهران / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: متن شناسی ادب فارسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شماره یک، بهار […]