بایگانی برچسب ها: اخلاق

آموزه های اخلاقی و منش فرماندهی شخصیت های شاهنامه فردوسی (مطالعه موردی: داستان فرود سیاووشان)

عنوان: آموزه های اخلاقی و منش فرماندهی شخصیت های شاهنامه فردوسی (مطالعه موردی: داستان فرود سیاووشان) نویسندگان: یحیی حسینایی / محمد رضا ایروانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه امام علی(ع) / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه امام علی(ع) تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۹ منبع: فصلنامۀ […]

مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا

عنوان: مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا نویسند’گان: سیده فاطمه زارع حسینی / مجتبی زروانی / قربان علمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه تهران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادیان و عرفان سال چهل و پنجم، شمارۀ یکم، بهار و تابستان […]