بایگانی برچسب ها: اختلاف نسخ

باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم»

عنوان: باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم» نویسنده: دکتر مرتضی چرمگی عمرانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور نیشابور تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو شصت و هست، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله سعی بر آن شده تا مصراعی […]