بایگانی برچسب ها: اتباش

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  تاتار، ایتاز، اتباش، انتاج، الیاس شرح مکان جغرافیایی: ایتاش از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسب به این صورت یاد شده است که این گر بماند زمانی چنین               […]

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش در میان دو شهر اوزگند و کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایتاش: از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ به این صورت یاد شده است: که این گر بماند زمانی […]