بایگانی برچسب ها: ابهامات شاهنامه

اولاد: دیو یا انسان؟(بررسی هویّت اولاد بر مبنای نگاره های شاهنامه)

عنوان:اولاد: دیو یا انسان؟(بررسی هویّت اولاد بر مبنای نگاره های شاهنامه) نویسنده: فاطمه ماه‌وان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: نشریه ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال نوزدهم، شمارۀ سی و نه ام، بهارو […]