بایگانی برچسب ها: ابن مقفّع

ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه

عنوان: ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه نویسندگان: دکتر مجمد جعفر یاحقی / دکتر سید حسین فاطمی / دکتر ماه‌دخت پورخالقی چترودی / رقیه شیبانی‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشیار […]

بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

عنوان: بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی نویسندگان: دکتر سیّد حسین فاطمی / دکتر محمّد جعفی یاحقّی / دکتر مه‌دخت پور خالقی چترودی / رقیّه شیبانی‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد […]