بایگانی برچسب ها: آیین

نگاهی جامعه شناختی به علل و آیین جنگ ها در شاهنامه فردوسی

عنوان: نگاهی جامعه شناختی به علل و آیین جنگ ها در شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: بتول صیفوری / علی حسن توفیقیان‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور / مدرس دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، […]