بایگانی برچسب ها: آوارگان رومی

زیب خسرو

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیب خسرو نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در جوار انطاکیه روم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زیب خسرو انوشیروان پس از تصرف در شهرهای سوراب آرایش ،روم قالینیوس و شهر انطاکیه روم در سال ۵۴۰ م و به اسارت درآوردن عمده مردم آنها، […]