بایگانی برچسب ها: آنمیسم

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

عنوان: جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه نویسندگان: فاطمه اسفندیاری مهنی / خدیجه خدایاری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ اول، پائیز ۹۱ چکیده […]