بایگانی برچسب ها: آمودریا

جیحون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جیحون نام فعلی مکان جغرافیایی :  آمودریا رود مرزی افغانستان و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: گل زریون، دریای آب شرح مکان جغرافیایی: جیحون همان رود مشهور آسیاست که خراسان را از ماوراء النهر جدا میکرد و اکنون عمدتاً مرز دو کشور ترکمنستان و ازبکستان را […]

ماوراالنهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماوراء النَّهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین های ورای رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ماوراءالنَّهر: این نام گرچه عربی و به معنی ورای شهر است، یعنی ورای رود جیحون، مانند خود جیحون که اعراب آن را به آمودریا اطلاق کردند و […]