بایگانی برچسب ها: آمل

بیشه نارون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه نارون نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیشه های حدود آمل تا ساری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیشه نارون از این بیشه در چهار داستان شاهنامه فریدون، سیاوخش، خسروپرویز و یزدگرد سوم شش بار یا به شش مناسبت به گونه ای نام برده […]

ساری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ساری نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر ساری مرکز استان مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ساری از این شهر نامی و کهنسال شمال ایران حدود بیست بار در شاهنامه نام برده شده که همه جا هم غرض تنها یک شهر و مکان است. […]

آمل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آمل نام فعلی مکان جغرافیایی :   آمل کنونی در مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آمل: از شهر های کهن طبرستان (مازندران کنونی) که بنابر نظر مورخان محل زندگی قوم مارد یا آمارد بوده است. نام آمل برگفته از نام آمارد است. آمل از […]